ޤަވާޢިދު

 • ޝެޑިއުލާއި އެއްގޮތަށް ޑިއުޓީ އަށް ނިކުންތުމަކީ މަސައްކަތާއި ހަވާލުވި ފަރާތުގެ ޒިންމާއެއް!
 • އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ޑިއުޓީއަށް ނުނިކުމެވޭނަމަ އެކަން އޮފީހަށް ނުވަތަ އިންޗާޖަކަށް ނުވަތަ ސުޕަވައިޒަރަކަށް އަންގަންވާނެއެވެ!
 • އެއްވެސް ލީވެއް ނަގަން ބޭނުން ނަމަ ލިޔުމުން އެކަން އަންގަންވާނެ
 • މަސައްކަތަށް ނިކުތުމަށް ފަހު ހާޒިރުވާ ގަޑި އަދި މަސައްކަތުން ވީއްލާ ގަޑި ބަރާބަރަށް ލިޔަންވާނެއެ.
 • މަަސައްކަތަށް ނިކުތުމަށް ފަހު އެއްވެސް އެންގުމަކާއި ނުލައި މަސައްކަތް ދޫކޮށްލުމަށް ފަހު ދިއުމަކީ މަނާކަމެއް!
 • މިގޮތުން މަސައްކަތް ދޫކޮށްފައިދާ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ!
 • މަސައްކަަތަށް ހާޒިރުވުމަށް ފަހު މަދުވެގެން 4 ގަޑިއުރު މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ.
 • ބްރޭކް ނެގުމުގައި އަބަދުވެސް ބަލާނީ އެއާރޕޯޓުގެ ޑިއުޓީ އޮފިސަރުން ދެއްވާ އިރުޝާދަށެވެ. ބޭރަށް ދިއުމުގެ ކުރިން އަބަދުވެސް (DO) ގެ ހުއްދަ ހޯދަންވާނެ!
 • މަސައްކަތަށްް ހާޞިރުނުވެ ފޮތުގައި ސޮއި ކުރާނަމަ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ!

COMMON RULES

 • If you are not able to attend duty, you must inform office + supervisors / IC 1hrs before (VIBER or Call)
 • Anyone who plans to take a leave should fill a form.
 • Sign In and sign Out accordingly Faliure to do so may be considered absent
 • While on duty, cannot leave unless it is an emergency. Those who wish to leave duty should inform office.
 • Strict action will be taken against any staff who leaves airport without informing office
 • Minimum of 4hrs duty should be completed (MACL requirment)
 • While taking breaks, please follow instructions of supervisor & incharges as well as MACL duty officers
 • Strict action will be taken against any staff who signs on the book when they are clearly not present for work.
 • Attendance bonus will be deducted for off day if staff is absent in the same week as off day.
 • No employee has authority to use TIPE-X or amend duty attendance. Duty DO / incharge / supervisor has authority to write on the attn. book.
 • All duty exchange request must be approved during office hours and 24hours before scheduled duty

Agreement and Memos